logo
blog OHSAS 18001 OHSAS 18001 Стандардот OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) е стандард кој ги дефинира барањата на системот за управување со здравје и безбедност при работа. Заштитата на здравјето при работа е наменета за организации кои се свесни за важноста на здравјето на своите вработени и постојано се стремат кон унапредување и одржување на соодветно ниво на физичка, ментална и социјална безбедност на вработените во сите занимања, како и спречување на нивна повреда.

OHSAS 18001

Што е OHSAS 18001?

• Стандардот OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) е стандард кој ги дефинира барањата на системот за управување со здравје и безбедност при работа.
Заштитата на здравјето при работа е наменета за организации кои се свесни за важноста на здравјето на своите вработени и постојано се стремат кон унапредување и одржување на соодветно ниво на физичка, ментална и социјална безбедност на вработените во сите занимања, како и спречување на нивна повреда.

• Со имплементацијата на овој стандард, компанијтата/организацијата се здобива со доверба од сите заинтересирани страни, преку согледување дека раководството е определено да ги исполнува барањата на политиката за заштита на здравјето и безбедноста при работа.
Фокусот е на превентива, а не на корективни мерки. OHSAS се однесува за целата организација, а не само за процесите за кои постојат законски прописи или за зоните со високи ризици. Концептот на OHSAS вклучува процес на континуирано подобрување.


Придобивки (бенефити) од OHSAS 18001

Придобивки од имплементација на OHSAS 18001:

• Повредите на работно место се сведени на минимум
• Дава заштита од можни повреди, како на вработените, така и на посетителите
• Придонесува за подготвеноста на компанијата навремено да ја отстрани опасноста
• Ги усогласува работните процеси на компанијата со законските прописи
• Ја подобрува општата слика за компанијата и нејзиниот имиџ во јавноста
• Привлекува странски инвестиции
• Влева доверба кај клиентите/купувачите дека постои насоченост кон управување со заштита на здравјето и безбедноста при работа, што може и да се докаже
• Отвора нови пазарни можности за соработка со меѓународни компании, кај кои една од основните цели е здравјето и безбедноста при работа


• Имплементација – фази на воведување на OHSAS 18001

• Основата на овој систем е сигурноста на вработените на работното место, која се остварува со помош на следниве чекори:


• Имплеметацијата и сертификацијата на OHSAS 18001

Системот ја штити компанијата од несакани трошоци, овозможува поволни договори со осигурителните компании, ги подобрува односите со државните органи, ја зголемува продуктивноста на вработените преку намалување на повредите при работа, а со самото тоа ги намалува и боледувањата.

OHSAS 18001 Систем за квалитет
1

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

2

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

3

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

1

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

2

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

3

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.