logo
blog ISO 27001 ISO 27001 е меѓународен стандард кој се однесува на заштита и безбедност на информациите. Стандардот се применува кај сите организации и компании кои имаат потреба за заштита на своите информации. Класифицираните информации со кои располага одредена компанија, институција, организација, се заштитуваат преку политика за сигурност, контрола и класификација на извори, безбедност на материјалните добра и животната средина, оперативно управување и комуникација, контрола на пристапот, развој и одржување на разни системи и континуирано унапредување на работењето.

ISO 27001

Што е ISO 27001?

• Оваа серија на стандарди ги опфаќа стандардите кои ги дефинираат барањата на менаџмент системот за заштита на информациите (ISMS), како и барањата кои треба да ги исполнат сертификационите телата кои го проверуваат ISMS; обезбедуваат поддршка, детални упатства и инструкции за целосниот процес на планирање-спроведување-проверка-делување (Plan-Do-Check-Act); даваат специфични секторски упатства за ISMS и оценување на усогласеност со ISMS.


За кого е наменет ISO 27001?

• Стандардот ISO 27001 е значаен стандард за организации кои работат во области кои на било кој начин се поврзани со Информациските технологии и потребата за зачувување на доверливоста на информациите.
Неговата имплементација и подготовка овозможуваат подобра соработка со слични организации ширум светот, кои работат по овој модел.
Со овој стандард, организациите им демострираат на своите корисници и на останатите засегнати страни дека работат со процеси прилагодени согласно принципот на безбедност на информации и дека работната политика е насочена кон континуирано подобрување на системот на управување со безбедност на информациите и процесите.Придобивки (бенефити) од ISO 27001

Имплементацијата на системот за безбедност на информациите влева доверба кај клиентите и деловните партнери со тоа што кон информациите се постапува одговорно и истите се користат и дистрибуираат професионално и сигурно


Предности од имплементацијата на ISO 27001:

• Конкурентска предност
• Намалување на ризикот од оштетување и губење на информациите, а со самото тоа намалување и на трошоците
• Усогласеност со важечките законски прописи
• Поголема доверба кај клиентите, вработените, соработниците, институциите и сите засегнати страни, поради знаењето дека нивните податоци се безбедни
• Постоење на одговорност за безбедност на информациите од страна на сите вработени на сите нивоа во компанијата/организацијата

ISO 14001 Систем за квалитет
1

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

2

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

3

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

1

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

2

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.

3

Cras pharetra posuere eros. Donec ac eros id diam tempor faucibus. Fusce feugiat consequat nulla. Vestibulum tincidunt vulputate ipsum.