logo
pages ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

“ЕВРОСИМОВСКИ КОНСАЛТИНГ” изјавува дека главна цел на раководството и целиот персонал е давање на квалитетна услуга на своите клиенти што одговара на сите нормативни барања и е во согласност со меѓународните стандарди за консалтинг во областа на меѓународните стандарди и деловниот менаџмент консалтинг .

ISO Стандарди

• ISO 9000Основи и речник: го претставува концептот на системот за управување, како и терминиологијата која се користи.

Види повеќе

• ISO 9001

– Барања: критериуми кои мора да се исполнат доколку се сака да се работи во согласност со стандардот и да се добие сертификат.

Види повеќе

• ISO 9004

– Насоки за подобрување на перформансите: врз основа на осум принципи на менаџментот на квалитет кои се користат од страна на повисокото ниво на менаџмент, како рамка за насочување на организацијата, земајќи ги во предвид потребите на сите заинтересирани страни..

Види повеќе