Прашалник за добивање на понуда:За да Ви доставиме понуда за бараната услуга, Ве молиме да го пополните прашалникот.
На сите прашања одговараме во најкраток можен рок..

Информација за компанијата

Име на компанијата:
Контакт информации
Дејност на компанијата
Краток опис на клучните активности/процеси:
Број на вработени:

Информација за услугата за која сте заинтересирани

Имплементација на ISO стандарди:
Изработка на бизнис план, студија, стратегија
Бизнис аналитика и импелемнтација на бизнис методологии
Обуки и тренинзи:
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code  Refresh