Lean Six Sigma Тренинзи

Lean Six Sigma Тренинг

 

  • Сертифицирани тренери - сертифицирани тренери од најпрестижни Six Sigma организации.
  • Повеќегодишно искуство во успешни проекти - од производниот и услужниот сектор.
  • Проектната поддршка е составен дел од обуката - стручната поддршка од нашите тренери е составен дел од нашата обука.Нашата цел е успешно завршување на проектот на клиентот.
  • Обука прилагодена на потребите на клиентите - секоја обука за Six Sigma е прилагодена на Вашите специфични потреби.
  • Почитување на вашиот корпоративен амбиент и вградување на сите битни барања од клиентот во проектот.
  • Lean Six Sigma сертификат од реномирана организација за обука - меѓународно признат сертификат од водечка и глобално признаена организација – LR (Lloyds Register).
  • Пристап на интерактивна обука - користиме современи методи на учење, како одраз на најновите трендови и најдобри практики во таа област.

 

Оваа обука ќе Ви помогне во однос на:

  • Систематично подобрување на бизнис процесите како и нивна подлабока анализа
  • Запознавање со најефикасните алатки за подобрување на процесите

 

 

Lean Six Sigma - Црн појас

Професионално ниво со кое темелно се разбира филозофијата и алатките на Six Sigma. Носителот на црниот појас треба да има лидерски способности и да може да го води проектниот тим. Носителите на црните појаси имаат темелно разбирање за сите аспекти на моделите DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control) и DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify), во согласност со принципите на Six Sigma и Lean концептите.

 

 

Lean Six Sigma - Зелен појас

Обуката ќе Ви помогне да ја разберете Lean и Six Sigma методологијата.
Ќе бидете во состојба да работите на Вашите сопствени проекти за подобрување преку примена на алатките на Lean Six Sigma.

Тренингот Lean Six Sigma е исто така погоден за спонзорите на проектот Lean Six Sigma, како и за  менаџерите кои би сакале да ја имплементираат Lean Six Sigma во нивната организација. Обуката е од корист и за процесните инженери и менаџери за квалитет.

 

 

Lean Six Sigma Жолт појас

 Стекнување со основно знаење за Six Sigma и запознавање со базичните концепти на Six Sigma и DMIAC. Носителите на жолтите појаси им помагаат на носителите на зелени појаси при реализација на проектите во организацијата. Тие се суштински одговорни за администрирање на мали проекти користејќи PDCA методологија  (Plan, Do, Check, Act). Six Sigma е чекор-по-чекор процес на интервенции и алатки кои им овозможуваат на компаниите да утврдат на кои деловни процеси треба да се посвети внимание, да се идентификуваат основните причини за проблеми и да се одржат придобивките во подобрувањата.