Годишен извештај за состојбата кај Малите и средни претријатија за 2017 година

За потребите на Агенција за поддршка на претриемништвото на Р. Македонија, ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг изработи Годишен извештај за состојбата кај Малите и средни претријатија за 2017 година.