Имплементација на ISO 31000, ISO 9004, ISO 10006

Во МЕПСО - Македонски Електро Преносен Систем Оператор, успешно ги имплементиравме следниве стандарди:

  • MKC EN ISO 9004:2010 Управување со постојан успех на организацијата - пристап за управување со квалитет
  • МКС ISO 31000: 2004 Управување со ризици
  • МКС ISO 10006:2006 Систем за управување со квалитет во проекти