Стратегија за МСП на Град Скопје со акционен план 2018 - 2021

ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг за потребите на Градот Скопје изработи Стратегија за Мали и средни претпријатија и претприемништво на Град Скопје со акционен план за периодот 2018 - 2021 година.